Produkcja animacji

 

Digital Animation

2,3
2,5D animation

Produkcja animowana, w głównej mierze dwuwymiarowa, w której obiekty składają się w większości z płaskich elementów ale znajdują się w niej również obiekty 3D. Ponadto obiekty te ułożone są na tle posiadającym głębię przestrzenną.

2D Animation

Produkcja animowana dwuwymiarowa, w której obiekty składają się z płaskich elementów. Obiekty te umieszczone są na tle nieposiadającym głębi przestrzennej.

360° marketing

Strategia mająca na celu dotarcie do konsumentów z przekazem marketingowym, wykorzystująca (w zintegrowany sposób) możliwie największą ilość narzędzi i środków przekazu (np. spoty w telewizji, posty i zdjęcia na kanałach społecznościowych, reklamy w aplikacjach na urządzenia mobilne itp.).

3D animation

Produkcja animowana trójwymiarowa, w której wszystkie obiekty (lub ich większość) stanowią przestrzenne bryły. Obiekty te ułożone są w przestrzennym tle z możliwością ruchu kamery w dowolnym kierunku.

A
Animated infographic

Produkcja animowana, w której elementy stanowiące infografikę są wprawiane w ruch lub otrzymują dodatkowe efekty mające na celu nadanie przejrzystości przekazu i/lub jego uatrakcyjnienie.

Animated video

Produkcja wideo składająca się z animowanych grafik i obiektów (przygotowanych ręcznie lub wygenerowanych komputerowo), powstała przy użyciu technik tradycyjnych lub cyfrowych.

Animatic

Produkcja wideo zawierająca – najczęściej bardzo proste – grafiki/szkice (pochodzące przeważnie ze storyboardu), którym nadaje się niewielki ruch w celu nakreślenia akcji, zachowań elementów, postaci itp. Wykorzystywany głównie produkcjach o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających bardzo precyzyjnego planowania pod kątem czasu trwania produkcji (a nawet konkretnej sceny).

Animation

Proces produkcji video, w którym uprzednio przygotowane grafiki i obiekty są wprawiane w ruch przez animatora, zgodnie z założeniami akcji przedstawionymi w scenariuszu i storyboardzie.

Animation studio

Studio produkcyjne specjalizujące się w tworzeniu animacji. Poza filmami animowanymi często zajmujące się również innego rodzaju produkcjami np. live action videos. Niektóre oferują także tworzenie grafik i ilustracji na potrzeby druku.

Art Director

Osoba w zespole produkcyjnym wyznaczająca kierunek artystyczny w danym projekcie (np. styl grafik, kolorystykę itp.) i dbająca o to, by kierunek ten został zachowany na każdym etapie produkcji.

B
Background

Zbiór uporządkowanych elementów graficznych podzielony na plany (bliski, średni, daleki), określający miejsce akcji.

Bitrate

Współczynnik - najczęściej mierzony w kilobitach na sekundę (kb/s) lub kilobajtach na sekundę (kB/s) - określający prędkość zapisu i odczytu danych obrazu i dźwięku, a tym samym ich jakość. Im wyższa wartość tym lepsza jakość.

Brand awareness

Świadomość istnienia marki wśród potencjalnych klientów lub użytkowników. Świadomość ta ma znaczący wpływ na wybory danej osoby w kwestiach zakupowych (znane = lepsze).

Brand book

Dokument zawierający dokładne informacje nt. reprezentacji wizualnej danej marki (kolorów, logo, fontów, zaleceń i zakazów dotyczących ich używania itp.).

Brand storytellers

Grupa ludzi specjalizująca się w kreowaniu i opowiadaniu historii związanej z daną marką (patrz – Brand storytelling).

Brand storytelling

Jeden z elementów marketingu polegający na powiązaniu ciekawej i angażującej historii z daną marką. Jego celem jest umożliwienie i ułatwienie identyfikacji klienta/użytkownika z marką i wyróżnienie jej wśród innych konkurencyjnych marek.

Brief (Creative Brief)

Dokument zawierający wszystkie najważniejsze informacje nt. projektu (firmy, produktu/usługi, oczekiwań klienta dot. stylu animacji itp.) dostarczany przez klienta przed przystąpieniem do prac nad projektem lub stworzony przez agencję.

Buzz marketing

Inne określenie dla marketingu szeptanego. Działania mające na celu wywołanie wśród odbiorców i potencjalnych klientów pozytywnych reakcji dot. danego produktu/ usługi i dzielenie się rekomendacjami.

C
Cartoon

Styl grafiki dwuwymiarowej, charakteryzujący się brakiem realizmu (lub ograniczonym realizmem) w kwestii rysowania postaci i obiektów. Przez to często mają one wymiar karykaturalny lub wręcz groteskowy. Istnieją wyjątki od tej reguły.

Cartoon series

Seria animacji opartych na stylu kreskówkowym (patrz – Cartoon).

Character design

Zbiór artybutów składających się na daną postać/osobę, narysowany zgodnie z wcześniej ustaloną konwencją i w określonym stylu.

Character sheet

Dokument prezentujący wygląd danej postaci wraz z opisami i charakterystyką. Postać pokazywana jest z różnych perspektyw dla dokładnego pokazania jej atrybutów.

CMYK

Zestaw 4 podstawowych kolorów używanych w druku tradycyjnym: cyjan (cyan), magenta (magenta), żółty (yellow), czarny (key color).

Commercial

Materiał zawierający opłacony przekaz reklamowy, skierowany do zdefiniowanej grupy odbiorców.

Compositing

W procesie animacji, praca polegająca na właściwym ułożeniu elementów graficznych w ramach określonego kadru, zgodnie z założeniami reżyserskimi.

Concept Art

Dokument zawierający zaawansowane szkice (lub kompletne grafiki) prezentujące tło, postacie i obiekty, które znajdą się w danej produkcji. Concept Art ma na celu ustalenie ostatecznej wersji wyglądu każdego z tych elementów, zanim zostaną stworzone w formie finalnej.

Content Marketing

Zespół działań polegający na publikacji treści, które potencjalni klienci mogą uznać za przydatne, bez bezpośredniego zachęcania ich do skorzystania z danego produktu lub usługi. Content Marketig ma na celu zbudowanie trwałej więzi z klientem/ użytkownikiem poprzez identyfikację z treściami merytorycznymi, które publikuje marka.

Corporate identity

Inaczej również identyfikacja wizualna. Zbiór symboli i kolorów przypisany do określonej marki i identyfikowany wyłącznie z tą marką, pozwalający jej wyróżniać się na tle innych marek na poziomie wizualnym.

CTA (Call-To-Action)

Komunikat (najczęściej w postaci jednego lub dwóch zdań) w bezpośredni sposób nawołujący do podjęcia określonych działań w celu skorzystania z danego produktu lub usługi.

D
Design

Zbiór graficznych atrybutów odnoszących się do tła, postaci lub wszelkich innych obiektów, narysowanych zgodnie z ustaloną konwencją i ułożonych wedle zamysłu twórcy.

Design board

Zaawansowana forma storyboardu (patrz – Storyboard), w której szkice zastąpione są gotowymi, kompletnymi grafikami, które trafią do produkcji.

DTP (Desktop Publishing)

Ogół działań mających na celu przygotowanie na komputerze materiałów graficznych, które w późniejszym etapie produkcji zostaną wydrukowane.

E
Educational video

Materiał wideo (w formie animacji lub live action) zawierający treści o charakterze edukacyjnym.

Executive Producer

Osoba sprawująca generalny nadzór nad produkcją danego dzieła (lub kilku dzieł) ale nie uczestnicząca bezpośrednio w tym procesie na poziomie szczegółów.

Explanatory video (Explainer video)

Materiał wideo (w formie animacji lub live action) objaśniający zasady działania danego produktu, usługi, marki itp. Jego celem jest zbudowanie świadomości marki i wpłynięcie na zachowanie odbiorców względem tego co oferuje. Może mieć charakter komercyjny lub non-profit (np. kampanie społeczne).

F
Facebook guidelines

Ogólne zasady dotyczące korzystania z zasobów serwisu oraz prezentacji treści i materiałów wideo na stronie Facebook. Na ich podstawie tworzymy animacje i filmy reklamowe przeznaczone do publikacji na Facebooku. Dzięki nim wideo jest bardziej efektywne i lepiej spełnia założone cele reklamowe. Przestrzeganie zasad Facebooka pozwala uniknąć problemów natury technicznej takich jak przycinanie się klipu, wydłużone buforowanie itd.

Facebook video ad

Forma reklamy wideo oferowana przez serwis Facebook, w postaci krótkiego, automatycznie odtwarzanego filmu prezentującego firmę, cechy produktu, osobę lub daną usługę. Realizujemy ją w formie animacji i przygotowujemy zgodnie z wytycznymi (Facebook guidelines).

Film instruktażowy/Instructional Video

Materiał wideo w postaci animacji lub filmu live action, którego celem jest wyjaśnienie/opisanie sposobu użytkowaniu danego produktu bądź usługi. W przypadku firm, produktów lub usług debiutujących na rynku, taki materiał stanowi idealne uzupełnienie tradycyjnego explainer video, ponieważ pozwala skupić się na detalach i poprowadzić użytkownika do celu krok po kroku.

Flat Design

Styl graficzny, w którym zarówno elementy tła, jak i wszelkie inne obiekty i postacie rysowane są na jednej płaszczyźnie bez wrażenia przestrzenności. W większości przypadków nie zawiera gradientów ani cieniowania. Często wykorzystywany w produkcji Explainer Video.

Frame

Pre-definiowany, określony obszar, w którym rozmieszczone są elementy wykorzystane w danej scenie i w danym ujęciu.

Frame rate

Wskaźnik określający liczbę klatek w materiale wideo wyświetlanych w jednej sekundzie (frames per second – fps). Minimalna wartość dla zachowania płynności w produkcji wideo to 24 klatki na sekundę.

Frame-by-frame animation

Inaczej określany jako cell-animation. Technika animacji, w której każda klatka stanowi oddzielną ilustrację. Ruch uzyskiwany jest poprzez szybkie odtwarzanie następujących po sobie ilustracji. Im więcej ilustracji przypada na daną sekwencję ruchu, tym płynniejsza animacja.

Instagram Story ad

Format reklamowy, oferowany przez serwis społecznościowy Instagram, dostępny jedynie na urządzenia mobilne. Story ad dostępne są do przeglądania całą dobę, odtwarzają się nieprzerwanie, przechodząc z jednej reklamy w drugą. Reklama jednego użytkownika pojawia się pomiędzy Story ads dwóch innych użytkowników, których on obserwuje na Instagramie. Obecnie dzięki wykorzystaniu funkcji targetowania i lokalizacji potrafią jeszcze lepiej dotrzeć do konkretnych odbiorców, będących zainteresowanymi reklamowanym produktem/usługą.

G
Graphic designer

Osoba w zespole produkcyjnym odpowiedzialna za projektowanie i rysowanie grafik na potrzeby produkcji wideo lub druku.

Graphic editor

Program komputerowy służący do obróbki grafiki.

Graphics Interchange Format (GIF)

Format grafiki komputerowej obsługujący do 256 kolorów z 24-bitowej palety RGB. Pozwala na wyświetlanie zarówno pojedynczych klatek, jak i krótkich sekwencji (animacji).

H
H.264 codec

Powszechnie przyjęty i wykorzystywany standard kompresji strumienia video. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi pozwala na wygenerowanie wysokiej jakości obrazu przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie mniejszej wielkości pliku źródłowego. Z tego względu cosec ten sprawdza się zarówno z produkcjach wykorzystywanych w Internecie, jak i filmach Blu-ray.

I
Ilustracja/Illustration

Wizualna forma interpretacji idei lub tekstu. Niemal nieograniczona pod względem środków ekspresji. W produkcji animacji, ilustracja stanowi graficzną reprezentację określonej sceny. Mimo wzrostu znaczenia mediów interaktywnych ilustracje wciąż stanowią atrakcyjną formę komunikacji w ramach działań edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

Inforgrafika/Infographics

Infografika czy inaczej grafika informacyjna to wizualna interpretacja informacji lub danych. Często wykorzystywana w celu szybkiego komunikowania wiadomości w sposób łatwy do zrozumienia. Z uwagi na atrakcyjną formę, infografiki wykorzystywane są w wielu branżach na potrzeby sprzedażowe, reklamowe czy informacyjne. Często zawierają lokowanie produktu czy animowane gify.

Instagram video ad

Klip wideo o charakterze reklamowym, dostosowany do formatu, który pozwala na odtwarzanie go na stronie internetowej/aplikacji Instagram. Obecnie jest to jedna z najbardziej popularnych i atrakcyjnych form promocji na tym portalu. Realizujemy ją w formie animacji i przygotowujemy zgodnie z wytycznymi.

Intro

Sekwencja wideo stanowiąca wstęp do głównej części filmu. Jego celem jest narzucenie określonego nastroju, zaciekawienie odbiorcy, zmotywowanie do dalszej konsumpcji treści, a także – o ile konwencja filmu na to pozwala – zarysowanie problemu, któremu film jest poświęcony. Sprawdza się świetnie zarówno w produkcjach live action, jak i animacjach.

J
JPG/JPEG

Joint Photographic Experts Group lub w skrócie JPEG / JPG to standard kompresji obrazu stosowany w plikach o tej samej nazwie. JPEG / JPG jest najczęściej stosowanym formatowaniem dla grafik m.in. z uwagi na niewielką wagę pliku przy jednoczesnym zachowaniu zadowalającej jakości obrazu. Niezaprzeczalną wadą jest jednak brak możliwości edycji plików JPG w zakresie pozwalającym na zmianę rozmiarów, kształtów lub położenia obiektów, które już na grafice się znajdują.

K
Keyframes

Określone kluczowe punkty ruchu w animacji lub filmie, które występują w istotnych momentach w sekwencji. Punkty te wyznaczają początek i koniec określonego ruchu. Dla przykładu, gdy animujemy piłkę toczącą się po linii prostej na płaskiej powierzchni, keyframe A będzie określał moment startu piłki a punkt B – zatrzymanie. Gdy po drodze piłka napotka przeszkody i zmieni tor ruchu, każda taka akcja zostanie oznaczona stosownym keyfamem, który określi w jaki sposób piłka zmieniła swoje położenie.

Kinestasis

Technika montażu statycznych obrazów polegająca na umiejętnym połączeniu prezentacji z podkładem muzycznym. Grafiki wyświetlane są w rytm muzyki co nadaje – teoretycznie nieatrakcyjnemu pokazowi slajdów – dynamizmu i charakteru.

L
Lip-sync

Lips synchronization lub synchronizacja ust jest procesem dopasowywania ruchu ust postaci wypowiadających kwestie w animacji do wcześniej przygotowanego nagrania głosowego. W zależności od stylu graficznego, ruch ten może być prosty (np. kropka zmieniająca kształt wraz z wypowiadanymi słowami) lub bardzo złożony (gdy usta narysowane są w sposób szczegółowy). Przy produkcji wysokiej jakości serii animowanych, dla porządnego studia animacji, to podstawa.

Live Action video

Forma materiału audiowizualnego, w którym biorą udział prawdziwe osoby. Miejsce akcji, scenografia i użyte przedmioty mogą stanowić wytwór cyfrowy (animacja i grafika komputerowa) lecz kluczowym elementem jest udział aktorów, prezenterów itp. Profesjonalne studio animacji potrafi połączyć te dwa – na pierwszy rzut oka odmienne światy – w jedną atrakcyjną i przekonującą całość. Akcja nagrana na żywo może zostać wykorzystana do stworzenia „iluzji’ animacji (np. Live Whiteboard/Digital Whiteboard).

Lyric video

Materiał wideo stanowiący wizualne uzupełnienie utworu muzycznego (teledysk), którego głównym zadaniem jest przedstawienie w interesujący sposób tekstu tego utworu. Może przyjmować formę zarówno filmu live action, jak i animacji. Mimo rozrywkowego charakteru, produkcja takiego klipu musi być poprzedzona licznymi konsultacjami, a także analizą tekstu piosenki. Prezentacja nie może bowiem funkcjonować w oderwaniu od znaczenia utworu oraz wizerunku samego zespołu/artysty.

M
Motion Design

Sztuka wprowadzania statycznych grafik (lub ich poszczególnych elementów) w ruch, lub inaczej – ożywiania grafik za pomocą animacji. Motion design może być wykorzystany zarówno w przypadku zdjęć (nadając dynamizmu i złudzenia przestrzenności) jak i grafik przygotowanych specjalnie z myślą o animacji. Motion design różni się od zwykłego filmu animowanego brakiem występowania postaci, które mogą wyrażać siebie w tradycyjny sposób. Zamiast tego postacie mają wymiar symboliczny (np. kulka wchodząca w interakcję z innymi elementami, a historia opowiadana jest za pomocą ruchu i transformacji. Profesjonalne studia animacji zdają sobie z tego sprawę kładąc duży nacisk na doskonałe wyczucie ruchu i kreatywną reżyserię.

Motion graphics

Animacje wykorzystujące zdjęcia lub grafiki do atrakcyjnego i skutecznego przedstawienia wybranego zagadnienia np. w formie prezentacji. Sposób prezentacji i animacji ograniczony jest wyłącznie wyobraźnią zespołu, który je tworzy. Profesjonalne studio animacji dąży do tego, żeby animacja dostarczona klientowi wyróżniała go na tle konkurencji i stanowiła wizytówkę pomagającą budować świadomość marki.

Music video

Krótki film, który integruje obrazy i utwory muzyczne w celach artystycznych lub promocyjnych. Głównie wykorzystywany jako urządzenie marketingowe do promowania i sprzedaży nagrań muzycznych.

N
Nulls

W procesie animacji, jest to techniczne określenie typu przezroczystej warstwy bez właściwości, która łączy pozostałe warstwy lub efekty z innym. Może być używana jako masa macierzysta dla serii warstw, na które oddziałuje ten sam ruch. Może też pełnić rolę znacznika do śledzenia ruchu kamery oraz do zmiany położenia warstwy.

O
Offline campaign

Zakres działań marketingowych, które skupiają się wokół mediów tradycyjnych, mogących funkcjonować poza Internetem, takich jak telewizja, radio, prasa, billboardy itp. Działania te zakładają produkcję i publikację reklam telewizyjnych i radiowych oraz materiałów drukowanych. Mimo dynamicznie rosnącej roli Internetu, wciąż jest to bardzo ważna gałąź marketingu, z uwagi na zasięg i prestiż.

Online campaign

Zakres działań marketingowych, w ramach których wykorzystywane są internetowe kanały medialne, takie jak reklama internetowa, domeny i kampanie e-mailowe, w celu promocji produktu i / lub usługi firmy. Materiały produkty użyte kampanii on-line muszą charakteryzować się atrybutami, które w mediach tradycyjnych nie miałyby racji bytu. Należy przez to rozumieć, że powinny kłaść nacisk na zaangażowanie potencjalnego klienta do wejścia w interakcję z marką/produktem/usługą już na poziomie reklamy (np. poprzez mini-grę).

Outro

Część zamykająca animację lub film. Jego głównym celem jest krótkie podsumowanie przedstawionego tematu, wezwanie do podjęcia określonego działania (Call-To-Action; CTA) a także przedstawienia logo i danych kontaktowych firmy (choć nie jest to regułą).

P
Druk/Print

Proces powielania treści na nośnikach tradycyjnych (np. na papierze) przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu zadań (np. drukarki). W obecnych czasach w procesie tym źródło treści najczęściej ma formę cyfrową, która w wyniku obróbki dostosowywana jest do druku (np. poprzez zmianę specyfikacji kolorów). Mimo wzrostu znaczenia mediów elektronicznych i treści cyfrowych, druk wciąż odgrywa znacząca rolę w komunikacji, nadając marce bardziej prestiżowy charakter.

Parallax

Technika, która jest wykorzystywana w animacji, w celu dodania i tworzenia iluzji głębi w scenach 2D. Polega na przesuwaniu płaszczyzny tła (background) w wolniejszym tempie niż płaszczyzn znajdujących się na pierwszym planie (foreground). Technika ta doskonale sprawdza się w animacjach, gdzie historia przestawiana jest za pomocą statycznych obrazów (podobnie jak w komiksach) gdzie tylko niektóre elementy tła są animowane a dynamikę nadaje ruch kamery.

Pitch

Prezentacja sprzedaży lub pitch jest techniką sprzedaży wykorzystywaną do przekonywania/zachęcenia potencjalnych partnerów do podjęcia współpracy. W warunkach konkursowych, pitch służy do zainteresowania oraz zapoznania odbiorców z produktem lub usługą wykorzystując reklamy lub prezentacje. Chcąc zwiększyć swoje szanse w konkursie profesjonalne studio animacji musi zdawać sobie sprawę, że dokładne poznanie oczekiwań potencjalnego klienta i wykonanie pracy ponad ustaloną normę/założenia konkursu stanowią klucz do zwycięstwa i pozyskania nowego partnera.

Portfolio

Zbiór wyselekcjonowanych dzieł, produkcji, projektów i pomysłów artysty lub studia wykorzystywany do auto-promocji. W przypadku studia animacji, zróżnicowane portfolio stanowi o dużej elastyczności studia w zakresie doboru stylu grafik oraz animacji. Dla firmy zlecającej animację jest to trudna do przecenienia zaleta, ponieważ często na początku projektu styl animacji nie jest ustalony. W gestii studia leży dobranie stylu zgodnego z oczekiwaniami klienta oraz ogólnym wydźwiękiem animacji.

Post-production

Końcowa część procesu produkcyjnego, która obejmuje wszystkie etapy, które występują po animowaniu lub nagrywaniu, takie jak dodawanie napisów, efektów wizualnych, muzyki i sfx.

Pre-roll

Promocyjne filmy wideo bądź reklamy, które są odtwarzane przed treścią, wybraną przez widza. W większości przypadków są to tradycyjne reklamy poddane profesjonalnej edycji, skrócone do 10-30 sekund, żeby nie zniechęcić widza do obejrzenia właściwego filmu.

Producer

Osoba, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie budżetu, procesu produkcji wideo, wybór personelu i wyposażenie. Odpowiada również za określanie i dzielenie obowiązków w zespołach produkcyjnych, selekcjonowanie skryptów i tworzenie harmonogramów produkcji.

Product Video

Popularne narzędzie do marketingu, które wykorzystuje film lub animację do zaprezentowania produktu lub usługi. Jego celem jest zaznajomienie potencjalnych użytkowników z wyglądem produktu, jego funkcjami, a także korzyściami wynikającymi z jego posiadania. Animacja jest szczególnie atrakcyjną formą z uwagi niemal nieograniczone możliwości prezentacji.

Project Manager

Osoba odpowiedzialna za koordynację prac nad projektami oraz utrzymaniem porządku podczas produkcji. Project Manager kontroluje proces tworzenia animacji od początku do końca produkcji, utrzymuje kontakty z klientem, odpowiada za kontrolę jakości, a także doradza klientowi i zespołowi. Project Manager musi zdawać sobie sprawę, że reprezentuje całe studio w kontaktach z klientem. Z tego powodu powinien wykazywać się nie tylko wysokim profesjonalizmem lecz również nastawieniem budowanie przyjacielskich relacji.

Promotional Film

Materiał audiowizualny (również w postaci animacji) zaprojektowany i stworzony z myślą o zwiększeniu sprzedaży produktu lub usługi. Film promocyjny może przybierać różne formy, od wideo korporacyjnego, przez explainer video, po trailer filmowy. Forma ma mniejsze znaczenie tak długo jak materiał spełnia swoją podstawową funkcję przyczynienia się do polepszenia wyników sprzedaży.

R
Raster

Grafika rastrowa lub obraz bitmapowy to struktura danych matrycowych, najczęściej używana jako siatka prostokątnych pikseli lub punktów koloru w grafikach komputerowych. Obrazy rastrowe są zapisywane w plikach graficznych w różnych formatach (najbardziej popularny – JPG). Wyznacznikiem grafiki rastrowej brak możliwości kompleksowej edycji elementów już znajdujących się niej, np. dowolnej zmiany rozmiarów tych elementów.

Rendering

Renderowanie jest procesem tworzenia plików wyjściowych z animacji komputerowych. Program animacyjny pobiera i następnie łączy różne komponenty, zmienne i akcje (efekty tekstur i cząstek są wyświetlane tylko w podstawowych programach animacyjnych, dzięki czemu komputer nie jest przeciążony podczas prac), aby uzyskać ostateczny wynik w postaci doszlifowanego obrazu wideo.

Resolution

Rozdzielczość to parametr określający liczbę pikseli w poziomie (pionowe linie) i w pionie (poziome linie). Wyraża się go zwykle jako iloczyn liczby linii. Co do prostej zasady im wyższa rozdzielczość tym lepsza jakość obrazu. Dużo jednak zależy również od parametrów wyświetlacza, na którym obraz jest pokazywany.

RGB (Red/Green/Blue)

Typ systemu wykorzystywanego do reprezentacji kolorów na ekranie komputera. Podstawowe kolory dla RGB (czerwony, zielony, niebieski) są łączone w różnych proporcjach, aby uzyskać wszystkie kolory widoczne w widmie widzialnym.

Rig/Rigging

Technika w cyfrowej animacji, gdzie ruchomy obiekt lub postać otrzymuje zestaw połączonych ze sobą umownych „kości” (zwanych szkieletem lub riggiem), dzięki czemu animator może nimi poruszać i je kontrolować. Właściwie przygotowany rig pozwala na szeroki zakres ruchu postaci przy jednoczesnym zachowaniu realizmu i zgodności z prawami wynikającymi z anatomii.

ROI focused animated bumper

Return on investment jest terminem określającym opłacalność inwestycji. W przypadku animacji sprzedażowych, explainer videos itp. ROI określa wartość którą produkcja wnosi do kampanii marketingowej danej firmy oraz w jakim stopniu przyczyni się do osiągnięcia określonego celu sprzedażowego. Obecnie animacje szczycą się bardzo wysokim wskaźnikiem ROI z uwagi na to, że przy budżecie dużo niższym niż w przypadku zwykłej reklamy telewizyjnej, pomaga równie skutecznie osiągać cele sprzedażowe.

S
Scenarzysta/Screen writer

Pisarz odpowiedzialny za tworzenie opowieści i scenariuszy do filmów, gier komputerowych, sztuk, programów telewizyjnych, komiksów oraz innych. W procesie produkcji animacji jest to osoba odpowiedzialna za stworzenie tekstu lektorskiego (lub kwestii wypowiadanych przez aktorów) a także opowieści i opisów scen.

Script

Dokument zawierający tekst czytany przez lektora lub wypowiadany przez postacie biorące udział w nagraniach do filmu lub animacji. Może zawierać również opis scen w celu wyznaczeniu kierunki i stylu, w którym dana kwestia powinna zostać przeczytana.

SFX

Efekty dźwiękowe znane również jako efekty audio są sztucznie utworzonymi lub ulepszonymi dźwiękami, które służą podkreśleniu zawartości filmu lub animacji. Proces, w którym dźwięk te są tworzone/dodawane do animacji nazywa się sound design i stanowi jeden z elementów postprodukcji.

Short

Zarówno w filmie tradycyjnym, jak i animacji, poprzez short (film krótkometrażowy) określa się produkcję o krótkim czasie trwania (od kliku do kilkunastu minut), której nie można określić mianem filmu pełnometrażowego. W filmach i animacjach krótkometrażowych fabuła skonstruowana jest zwięzły. Pomimo tego – o ile taki jest zamysł twórcy - nierzadko posiadają one bogatą treść i są nośnikami przekazu skłaniającego do refleksji.

Shot / Scene / Sequence

Shot, scena i sekwencja. Podstawowe zwroty w produkcji filmowej. Stanowią fundamentalny element każdego filmu lub video
Shot to nieprzerwana niczym sekwencja kadrów, ujęć. W procesie produkcji shotem nazywamy moment od włączenia kamery do wyłączenia. W procesie postprodukcji, fragment nieprzerwany cięciami. Sceną określa się ciąg zdarzeń mających miejsce w określonym miejscu i czasie. Sequence natomiast, to seria scen, którą można uznać za odrębną jednostkę względem całości filmu lub animacji. Na przykład w animacji o Czerwonym Kapturku może być sekwencja przygotowywania kosza pełnego smakołyków dla babci, następnie sekwencja przeprawy przez las itd. Sekwencja składa się ze scen, a sceny składają się z shotów.

Showreel

Znane także jako Showcase i demo reel, to forma elektronicznego portfolio pod postacią krótkiego filmu który służy przedstawieniu umiejętności oraz zdolności technicznych zespołu produkcyjnego. Film ten najczęściej stanowi kompilację zrealizowanych przez artystę bądź studio projektów. Przy wyborze studia do realizacji animacji warto zwrócić uwagę na poziom różnorodności prezentowanych fragmentów. Na tej podstawie można określić czy zespół jest elastyczny np. pod kątem projektowania designów, a także pokazuje stopień doświadczenia w realizacji różnego rodzaju projektów.

Snap Ad (for your fashion brand)

Format reklamowy oferowany przez serwis Snapchat w postaci krótkich, 3-7 sekundowych, pionowych, udźwiękowionych i pełnoekranowych spotów reklamowych.

Sound design

Sztuka i technika tworzenia ścieżek dźwiękowych na potrzeby m.in. filmów, krótkich form audiowizualnych, produkcji telewizyjnych czy gier komputerowych. Polega na umiejętnym przetwarzaniu, generowaniu i montażu dźwięku w celu stworzenia nowego i oryginalnego brzmienia. Jest to jeden z ostatnich etapów postprodukcji. W przypadku produkcji typu explainer video często jest to element niedoceniany. Tymczasem stanowi ono pomocne narzędzie przy opowiadaniu historii i nadaje ostatecznego szlifu produkcji.

Sound designer

Osoba odpowiedzialna za miksowanie, tworzenie oraz łączenie dźwięków i muzyki do filmów i animacji. Sound designer – poza oczywistym zaznajomieniem się z założeniami produkcji – musi posiadać doskonałe wyczucie klimatu filmu/animacji, a także umiejętnie wpływać na odbiorców, u których dźwięki mają wywoływać świadome lub podświadome reakcje i odczucia.

Sound mixing

Przetwarzanie i łączenie wszystkich elementów ścieżki dźwiękowej filmu/video tj. dialogów, efektów specjalnych, odgłosów i muzyki w taki sposób, aby stworzyć odpowiednio brzmiącą całość. Poprzez odpowiednie brzmienie należy rozumieć nie tylko pracę wykonaną zgodnie ze sztuką, lecz również oczekiwania klienta względem reakcji odbiorców na film/animację.

Stillomatic

Produkcja wideo zawierająca grafiki (często w zaawansowanej formie) wyświetlane po sobie w formie statycznych obrazów, którym nadaje się niewielki ruch w celu nakreślenia akcji, zachowań elementów, postaci itp. Wykorzystywany głównie produkcjach o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających bardzo precyzyjnego planowania pod kątem czasu trwania produkcji (a nawet konkretnej sceny).

Sting

Krótka, kilku- kilkunastosekundowa forma animacyjna (lub filmowa) powtarzana w określonych momentach na przestrzeni jednego materiału wideo (np. na początku i końcu odcinka) lub serii materiałów (np. wyłącznie na początku każdego odcinka).

Stop motion

Animacja poklatkowa to technika tworzenia animacji, gdzie pojedyncze klatki (ilustracje) połączone ze sobą w sekwencje i wyświetlane w formie filmu tworzą wrażenie ruchu. Im więcej ilustracji przypada na daną sekwencję ruchu, tym płynniejsza animacja. Jest to bardzo czasochłonna technika, lecz często okazuje się niezbędna przy produkcji serii animowanych, kreskówek lub bardziej zaawansowanych animacji, gdzie wymagane jest bardzo dokładne oddanie skomplikowanej sekwencji ruchów postaci.

Storyboard

Dokument zawierający szkice i opisy do każdej sceny, która pojawi się w animacji. Za jego pomocą planowany jest ruch kamery oraz zachowanie obiektów widocznych w kadrze w danej chwili. W ramach uzupełnienia, do rysunków dodawany jest opis scen. Dzięki temu zarówno osoby biorące udział w procesie produkcji, jak i klient, mają możliwość przeanalizować przebieg poszczególnych sekwencji, które zostaną zawarte w animacji. Profesjonalne studia animacji przywiązują szczególną wagę do storyboardingu, ponieważ jest on jednym z kluczowych elementów każdego procesu produkcji.

Storytelling

Sztuka konstruowania i przedstawiania opowieści. Z uwagi na dużą siłę oddziaływania, storytelling znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach od literatury po marketing i sprzedaż. W content marketingu pełni rolę kluczową ponieważ pozwala na identyfikację klienta z marką. Jego celem jest wywoływanie emocji i budowanie więzi. Z tego powodu storytelling jest tak ważny przy produkcji animacji typu explainer video, animacji produktowych itp. Profesjonalne i doświadczone studio animacji zdaje sobie przy tym sprawę, że to narzędzie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy jest przedstawiana historia jest prawdziwa. Dlatego poznanie zarówno marki, jak i produktu/usługi jest tak ważne w procesie produkcji.

Styleframe

W procesie produkcji animacji, statyczna grafika prezentująca obrany kierunek artystyczny względem danego projektu. Często za styleframe przyjmuje się wybraną scenę (lub kilka scen) ze storyboardu, która została zilustrowana w sposób odpowiadający efektowi finalnemu (kompletna grafika) lub bardzo bliski tego efektu. Dzięki temu klient może ocenić jaki styl będzie miała dana animacja pod kątem graficznym. Na początkowych etapach produkcji animacji, klienci bardzo często sami nie mają wizji ani konkretnych oczekiwań w tym zakresie. Zadaniem studia jest wypracowanie wspólnie z nimi pożądanego stylu. W tym celu najlepsze studia animacji często przedstawiają do oceny grafiki w różnych stylach, dając klientom możliwość dokonania wyboru.

T
Texture map/Texture mapping

Technika wykorzystywana w grafikach 3D, polegająca na przedstawianiu wysokiej rozdzielczości szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych, m.in. koloru, faktury, tekstury czy stopnia przeźroczystości. W tym celu wykorzystuje się obrazy bitmapowe lub funkcje matematyczne.

Timeline

W oprogramowaniu służącym to tworzenia i edycji materiałów wideo/animacji itp. jest to jeden z podstawowych obszarów roboczych (oś czasu). Układane są na nim materiały robocze w postaci animacji, plików wideo, audio, grafik, dodatkowych efektów itp., zgodnie z założeniami produkcyjnymi związanymi z danym projektem. Timeline pozwala w sposób bardzo precyzyjny (co do ułamka sekundy) określić i zaplanować czas, w którym dana akcja w filmie/animacji zostanie wykonana.

Transition

Innymi słowy – przejście między scenami animacji lub filmu. W przeciwieństwie do cięcia (cut), przejście jest bardziej zaawansowaną formą zmiany sceny. Jego celem jest: nadanie płynności zmianie sceny, nadanie jej dodatkowego waloru estetycznego, lub wyraźne nakreślenie podziału między jedną a drugą sceną. W zależności od zakładanego efektu, przejścia mogą być proste (np. przenikanie jednej sceny przez drugą – fade) lub złożone i wymagające umiejętności animacyjnych (motion design transition).

V
Vector

W ogólnym pojęciu jest to obiekt mający swoją długość, kierunek oraz zwrot. Stanowi podstawę grafiki wektorowej, gdzie obrazy przedstawione są za pomocą punktów, linii, krzywych, wielokątów, okręgów czy brył (grafika 3D). Każdy z tych elementów opisany jest za pomocą charakterystycznych dla niego parametrów i ma określone atrybuty np. grubość i kolor linii. Szczególną cechą obiektów i grafik wektorowych jest ich podatność na zmianę parametrów (w przeciwieństwie do grafik rastrowych). Na przykład, gdy chcemy zmienić wielkość wektorowego sześcianu, program do edycji przetworzy wprowadzone przez nas właściwości w taki sposób, że grafika nie ulegnie nienaturalnemu zniekształceniu lub pogorszeniu pod kątem jakości.

Vertical video ad

Reklamy w postaci filmów, które można oglądać na telefonie komórkowym w pozycji pionowej, bez przekręcania ekranu na bok. Powstały na skutek zmian zachowania konsumentów, którzy częściej korzystają ze smartfonów niż szerokich monitorów komputera. Z tego powodu tak kluczowe jest poznanie przeznaczenia materiału wideo przed rozpoczęciem produkcji. Taka forma wpływa znacząco na ułożenie elementów w kadrze i planowanie ruchu w taki sposób by prezentacja i przekaz były możliwie najbardziej czytelne.

VFX

Skrót oznaczający efekty wizualne czyli wszelkie obrazy tworzone, zmieniane lub poprawiane na potrzeby filmu, których nie można zrealizować podczas kręcenia na żywo. Efekty te dodawane są w procesie postprodukcji

Video

Technika tworzenia sekwencji składających się z następujących po sobie statycznych zdjęć lub grafik, które odtworzone jeden po drugim z bardzo dużą częstotliwością dają wrażenie ruchu (patrz FPS). Bardziej ogólnie poprzez wideo można rozumieć wszelkie produkty bazujące na tej technice, od stingów (patrz Sting) po zaawansowane animacje długometrażowe. W nowoczesnej formie komunikacji marketingowej, video stanowi podstawowe i bardzo skuteczne narzędzie do przekazywania treści.

Video experts

W zespole produkcyjnym są to ludzie posiadający dużą wiedzę nt. produkcji różnego rodzaju materiałów audiowizualnych oraz komunikacji za pomocą tego typu materiałów. Na początku procesu produkcji biorą udział w wyznaczaniu stylistycznych (wspólnie w Art Directorami) technicznych i merytorycznych założeń projektu. Przez cały czas pilnują również czy efekty prac na poszczególnych etapach produkcji spełniają te założenia i oceniają efekt końcowy.

Video marketing solutions

W marketingu jest to zbiór technik, narzędzi i kanałów dystrybucji pozwalających na dotarcie z przekazem wideo do określonej grupy odbiorców. Dzięki mnogości rozwiązań w każda marka ma możliwość precyzyjnie określić jakiego rodzaju materiał wideo chce wypuścić (explainer video, spot reklamowy długi, spot reklamowy krótki, wideo spersonalizowane czy ogólne itp.), do jakiego rodzaju odbiorcy chce dotrzeć (ustalanie parametrów grupy docelowej, której video będzie pokazywane) oraz na jakich kanałach materiał będzie wyświetlany (YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat itp.). Profesjonalne i doświadczone studia animacji przed przystąpieniem do prac ustalają z klientem każdy z tych aspektów wiedząc, że każdy z nich ma wpływ na efekt finalny.

Video marketing strategy

Zakres zaplanowanych działań marketingowych, które mają na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie technik, narzędzi i kanałów dystrybucji wideo. Efektywność mierzona jest jednostkowym kosztem pozyskania nowego klienta lub zbudowania świadomości marki wśród określonej grupy docelowej.

VO/Voice over

Materiał dźwiękowy zawierający zapis tekstu czytanego przez lektora. Słowa przez niego wypowiadane stanowią główny element narracyjny dla prezentowanego materiału wideo. Z tego względu odpowiednie dobranie lektora do przedstawianej historii (płeć, wiek, ton, akcent itp.) jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia najwyższej skuteczności przekazu.

Winieta/Vignette

Ozdobne obramowanie w grafice. Etymologia tego słowa pochodzi od francuskiego vigne – winorośl. Nie jest bowiem przypadkiem, że pierwsze graficzne ozdoby pojawiające się na rycinach lub malowidłach przedstawiały winorośle. Obecnie ozdoby te przyjmują różne formy i niekoniecznie muszą obejmować całą grafikę ograniczając swoją rolę to gustownej ramki. Winieta może stanowić również element samej grafiki podkreślając np. kluczowy obszar kadru.

W
Digital whiteboard

Rodzaj whiteboard animation, który powstaje w całości w programie od obróbki grafiki i animacji. Wszystkie elementy graficzne powstają w programie a na etapie animacji dodawane są wcześniej przygotowane zdjęcia ręki trzymającej marker, ułożonej w różnych pozycjach. Całość tworzy iluzję rysowania grafik na oczach widza.

Live-action whiteboard

Rodzaj whiteboard animation, który powstaje poprzez rejestrowanie na żywo akcji rysowania grafik na tablicy przez ilustratora. W procesie produkcji operator aparatu fotograficznego co kilka sekund robi zdjęcie sukcesywnie powstającej grafiki. Następnie zdjęcia przekazywane są do animatora, który w programie do animacji ustawia zdjęcia jeden za drugim w bardzo małym przedziale czasowym (eliminując przy okazji drobne niedoróbki). Po odtworzeniu sekwencji powstaje złudzenie animacji. Live-action whiteboard animation jest zdecydowanie bardziej czasochłonną formą tego typy produkcji. Jest przy tym w bardzo niewielkim stopniu zdatna do wprowadzania zmian w animacji, w uwag na to, że klip składa się ze statycznych ujęć. Posiada jednak tę wyższość nad swoim cyfrowym odpowiednikiem, że bardzo dokładnie oddaje wrażenie rysowania grafik przez żywą postać.

Whiteboard animation (digital whiteboard & live-action whiteboard)

Jeden z typów explainer video, gdzie animacja powstaje bezpośrednio na oczach widza. Opowiadana historia jest rysowana na tablicy przez artystę (najczęściej jest widoczna jedynie jego ręka) i daje iluzję animacji powstającej na żywo. Dla uatrakcyjnienia prezentacji niektóre elementy graficzne można wprawić w ruch w sposób zbliżony do typowej animacji komputerowej. Whiteboard animation jest chętnie wybieraną formą wideo do kilkuminutowych prezentacji (często korporacyjnych), gdzie grafiki stanowią dość dokładne odwzorowanie słów wypowiadanych przez lektora.

X
X-axis

System pomiaru położenia przedmiotu na osi, wykorzystywanej głównie w własności położenia warstwy, wyrażonej liczbowo, np. X: 200, Y: 250, Z: 192. Oś X odnosi się do płaszczyzny poziomej zarówno w 2D, jak i w 3D.

Y
Y-axis

System pomiaru położenia przedmiotu na osi, wykorzystywanej głównie w własności położenia warstwy, wyrażonej liczbowo, np. X: 200, Y: 250, Z: 192. Oś Y odnosi się do płaszczyzny pionowej zarówno w 2D, jak i w 3D.

YouTube bumper

Nowy format reklamowy oferowany przez serwis YouTube. Są to krótkie, sześciosekundowe spoty reklamowe, których użytkownik nie może pominąć. Z uwagi na bardzo krótki czas trwania, ten format wyklucza budowanie historii w sposób tradycyjny. Tym samym w ciągu tych kilku sekund trzeba przedstawić esencję/meritum materiału wideo i zaciekawić odbiorcę do tego stopnia by chciał z własnej woli poszukać więcej informacji na przedstawiony temat.

Z
Z-axis

System pomiaru położenia przedmiotu na osi, wykorzystywanej głównie w własności położenia warstwy, wyrażonej liczbowo, np. X: 200, Y: 250, Z: 192. W animacji 3D oś Z odnosi się do płaszczyzny głębokości.

Welcome to BluBlu Studios

Strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.